Menu

Abbott
Cart

Ochrana osobních údajů

Datum účinnosti těchto předpisů pro ochranu údajů 9. 11. 2015

Následující text představuje zásady a podmínky pro ochranu osobních údajů a je zde vysvětleno, jak správce, kterým je společnost Abbott Laboratories, s.r.o., sídlem Praha 6 – Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, PSČ 16000, IČ: 250 95 145, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48372(dále jen jako „Abbott“) zachází s osobními údaji, které nám poskytujete na webových stránkách spravovaných Abbott www.abbott.cz včetně podstránek (společně nazývány „webové stránky Abbott“), a dalších souvisejících stránek, jež odkazují na tyto podmínky pro ochranu osobních údajů (dále jen jako „podmínky“). Pokud není výslovně uvedeno jinak, nevztahují se tyto podmínky na osobní údaje, které jsme od vás obdrželi off-line, na stránky Abbott, které neodkazují na tyto podmínky, na občany Spojených států, na žádné webové stránky třetích osob, na něž mohou webové stránky Abbott odkazovat. Osobní údaje mohou být předány dalším správcům, kterými jsou společnosti v rámci skupiny Abbott.

Vaše používání webových stránek Abbott podléhá těmto podmínkám pro ochranu osobních údajů a podmínkám užívání on-line.Přečtěte si prosím tyto podmínky dříve, než začnete webové stránky Abbott používat nebo než nám poskytnete své osobní údaje. Užíváním webových stránek Abbott se zavazujete dodržovat pravidla uvedené v těchto podmínkách. Jestliže s podmínkami nesouhlasíte, žádáme vás o opuštění webové stránky Abbott a nevyužívání jakýchkoliv služeb.

Tímto prohlašujeme, že chráníme osobní údaje uživatelů a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále uvedených předpisů.

Co v těchto předpisech znamená „osobní údaj“?
„Osobní údaj“ znamená údaj, fotografie, záznam či jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jedná se o jakýkoliv údaj, jež Vás identifikuje nebo může být použit pro Vaši identifikaci a který je poskytnutý a/nebo shromážděný prostřednictvím webových stránek Abbott. Mezi osobní údaje patří mimo jiné Vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a vaše telefonní číslo.

Jakým způsobem Abbott shromažďuje informace on-line?
Abbott shromažďuje informace dvěma způsoby:

 • Osobní údaje, které poskytnete Vy:
  Abbott shromažďuje všechny osobní údaje, které zadáte do kolonek pro údaje na webových stránkách Abbott. Můžete například uvést své jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu a/nebo jiné informace, abyste získali informace o různých předmětech, registrovali se pro programy Abbott, kontaktovali zákaznický servis Abbott nebo odpověděli na průzkum společnosti Abbott. Pro ochranu svého soukromí byste neměli Abbott poskytnout žádné informace, které nejsou vyžadovány. Poskytnuté osobní údaje může Abbott využít nad rámec zpracování nutného pro využití dané funkce, uzavření a plnění smlouvy za podmínek uvedených v dané aplikaci nebo za podmínky, že získá Váš dobrovolný souhlas, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován.
 • Pasivní shromažďování neidentifikovatelných informací
  Webové stránky Abbott mohou shromažďovat informace o Vašich návštěvách těchto stránek, aniž byste tyto informace aktivně poskytli. Neidentifikovatelné informace mohou být shromažďovány pomocí různých technologií, například cookies nebo webových majáků. Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka převede na harddisk vašeho počítače. Webové majáky (nazývané také soubory GIF, pixely nebo internetové tagy) pomáhají společnosti Abbott rozpoznat soubory cookies na vašem prohlížeči. Váš internetový prohlížeč automaticky převede na webové stránky Abbott některé z těchto neidentifikovatelných informací, například jako URL stránky, kterou jste právě navštívili, a verze prohlížeče, se kterou pracuje váš počítač. Technologie pro pasivní shromažďování informací napomohou ke snadnějšímu používání webových stránek Abbott tím, že umožní Abbott poskytovat lepší služby, upravit stránky podle preferencí zákazníků, shromažďují statistiky, analyzují trendy a jiným způsobem spravují a zkvalitňují webové stránky Abbott. Určité charakteristiky webových stránek Abbott by bez použití technologií pro pasivní shromažďování informací nemusely fungovat. Informace shromážděné těmito technologiemi nemohou být použity pro vaši identifikaci bez dodatečných identifikovatelných informací a Abbott nepřipojí k informacím získaným pomocí uvedených technologií žádné dodatečné identifikovatelné informace. Pokud chcete omezit nebo nepovolit výše uvedené technologie, podívejte se prosím níže na bod: „Jak mohu ovlivnit způsob, kterým Abbott shromažďuje informace o mé osobě?“.

Jako uživatel webových stránek Abbott dáváte tímto Abbottu v rámci jeho strategie ochrany osobních údajů výslovný souhlas ke zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, pokud takovéto osobní údaje Abbott získá jedním ze shora uvedených způsobů, za shora a dále uvedeným účelům.

Za jakých okolností a za jakým účelem může Abbott shromažďovat a používat osobní údaje?
Abbott použije osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím webové stránky Abbott, pro odpověď na vaše otázky a proto, aby vám mohl být poskytnut efektivní zákaznický servis. Poté, co zadáte osobní údaje do formuláře nebo do odpovídající kolonky na webové stránce Abbott, může Abbott použít určité identifikační technologie, které webové stránce Abbott umožní „zapamatovat“ si vaše osobní preference, například části webové stránky Abbott, které navštěvujete nejčastěji, nebo pokud si zvolíte, také vaši uživatelskou identifikaci. Vaše osobní informace budou použity pro obchodní účely – např. Vám nabídneme možnost získávat zprávy o výrobcích nebo službách Abbott, budeme Vás zvát k účasti na průzkumech týkajících se našich výrobků, nebo Vás upozorníme na speciální reklamní akce.

Užíváním těchto stránek berete na vědomí, že uvedené údaje je Abbott oprávněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. zpracovávat za účelem nabízení obdobných vlastních služeb a produktů (dále jen jako „obchodní sdělení“), a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail) dle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to i bez Vašeho souhlasu. V případě, že si další zasílání nepřejete, můžete projevit Váš nesouhlas odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení.

Jak mohu ovlivnit způsob, kterým Abbott shromažďuje osobní údaje?
Vždy můžete omezit množství a typ osobních údajů, které Abbott získává o Vaší osobě tím, že se rozhodnete nezadávat své osobní údaje do formulářů nebo kolonek na webových stránkách Abbott. Některé naše on-line služby jsou dostupné pouze tehdy, pokud nám poskytnete odpovídající osobní údaje. Jiné části webových stránek Abbott se Vás mohou zeptat, zda si přejete poskytnout souhlas se zařazením do našich kontaktních seznamů pro nabídky, reklamní akce a další služby, které Vás mohou zajímat.

Můžete také obdržet otázky týkající se preferencí, které Vám umožní označit, že si nepřejete, aby webové stránky Abbott používaly technologie pro shromažďování údajů, například soubory cookies, pro „zapamatování“ vašich osobních údajů, jako je například uživatelská identifikace nebo poštovní adresa, při vašich dalších návštěvách. Webové stránky Abbott, které tyto technologie používají, Vám umožňují nesouhlasit s použitím těchto technologií. Některé internetové prohlížeče Vám rovněž umožňují omezit nebo zabránit používání výše uvedených technologií, které shromažďují neidentifikovatelné informace.

Abbott Vás tímto informuje jakožto subjekt údajů a poskytuje Vám výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů tj. zejména o tom, že máte právo k jejich přístupu, máte právo v případě porušení Vašich práv obrátit se na Abbott či Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání společností Abbott, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

Kdo má přístup k osobním údajům, které se týkají mé osoby?
Přístup k osobním údajům má omezený počet zaměstnanců Abbott, a zpracovatelé dle následujícího odstavce. Naše zaměstnance školíme ve věci důležitosti ochrany soukromí a způsobu, jak řádně a bezpečně zacházet s údaji o zákaznících a spravovat je. Abbott také vyžaduje Váš souhlas v případě, pokud se registrujete pro program, který se provádí ve spolupráci s jinou společností, a tato společnost může vyžadovat přístup k Vašim osobním údajům. Dále Abbott vyžaduje od svých smluvních partnerů, aby Vaše osobní údaje udržovali v tajnosti a používali je pouze pro plnění svých povinností vůči Abbott a zavazuje se jako tzv. zpracovatel.

Sdílí Abbott osobní údaje se třetími stranami?
Pokud není v této části uvedeno jinak, Abbott nepřevede Vaše osobní údaje třetí straně jiné než zpracovatele, aniž by vám byla poskytnuta možnost toto převedení nepovolit. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Abbott pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele a to za podmínek uzavření příslušné smlouvy dle ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Abbott vyžaduje od třetích osob, které jsou zpracovateli, aby Vaše osobní údaje udržovaly v tajnosti a používaly je pouze pro plnění svých povinností vůči Abbott a v souladu s pokyny Abbott. Abbott si dále vyhrazuje právo poskytnout Vaše osobní informace za účelem odpovědi na oprávněnou žádost o poskytnutí informací od státních orgánů nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem. Pokud dojde k předání osobních údajů či anonymizovaných údajů třetí straně v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, převodu, transferu nebo jiné dispozice společnosti Abbott nebo její části, aktiv nebo akcií (a to i v souvislosti s jakýmkoli úpadkovým nebo jiným řízením), dojde k tomuto vždy za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění.

Jakým způsobem Abbott zajistí bezpečnost osobních údajů?
Abbott používá přiměřená organizační, technická a další opatření pro ochranu osobních údajů. Abbott zajistí každou webovou stránku Abbott, která shromažďuje vaše osobní údaje, s ohledem na povahu sítě Internet Abbott však nemůže zcela zaručit zachování absolutní bezpečnosti osobních údajů převáděných prostřednictvím Internetu. Při poskytování osobních údajů přes internet Vás vybízíme k opatrnosti. Abbott nemůže zaručit, že přístup k Vašim osobním údajům nezíská neoprávněná třetí strana v souvislosti s přenosem Vašich osobních údajů. Když proto poskytujete své osobní údaje na webovou stránku Abbott, zvažte výhody a rizika. Webové stránky Abbot, na které se vztahují tyto předpisy pro ochranu údajů, uvádějí varování, že kdykoli použijete odkaz na webovou stránku, kterou nespravuje Abbott, měli byste zkontrolovat předpisy pro ochranu osobních údajů platné pro webovou stránku dané třetí strany dříve, než poskytnete osobní údaje.

Jakým způsobem chrání Abbott soukromí dětí?
Abbott vědomě neshromažďuje na webových stránkách Abbott žádné osobní údaje od dětí (za „děti“ považujeme osoby mladší 18 let). Vědomě neumožňujeme dětem objednávat naše výrobky, komunikovat s námi ani používat jakékoli naše služby on-line. Pokud jste rodičem a zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás prosím jedním z níže uvedených způsobů a my spolu s Vámi danou záležitost vyřešíme.

Jak mohu opravit své osobní údaje nebo je vymazat ze stávajících záznamů o zákaznících?
S Vaší pomocí bude Abbott udržovat Vaše osobní údaje aktuální a správné. Můžete požádat o odstranění, opravení nebo změnu svých osobních údajů. Svá přání nám prosím sdělte jedním z níže uvedených způsobů, jak nás kontaktovat.

Jak dlouho Abbott uchovává osobní údaje?
Všeobecně platí, že Abbott uchovává osobní informace pouze po dobu nutnou pro splnění účelu, za kterým byly informace shromážděny, za předpokladu, že se na uvedené údaje nevztahuje zákonná povinnost uchovávat data po určité období. Nejdéle do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Máte právo kdykoliv požádat o ukončení zpracování osobních údajů pro daný účel na níže uvedených kontaktech.

Jak mohu kontaktovat Abbott?
Pokud máte otázky týkající se rozsahu, použití, změny nebo vymazání osobních údajů, které jste nám poskytli, nebo pokud si přejete odmítnout zasílání dalších zpráv od společnosti Abbott, kontaktujte nás prosím kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na webové stránce Abbott, na které se právě nalézáte, nebo nám pošlete e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Můžete také zaslat dopis na následující adresu:

 • Abbott Laboratories, s. r. o.
  Evropská 2591/33D
  160 00 Praha 6
  Česká republika

Při veškeré komunikaci se společností Abbott prosím uvádějte e-mailovou adresu použitou při registraci (pokud byla použita), webovou stránku Abbott, na které jste uvedli osobní údaje, kterých se dotaz nebo žádost týká (např. Abbott.com atd.), a detailní popis své žádosti. Pokud si přejete smazat, opravit nebo změnit své osobní údaje a kontaktujete nás prostřednictvím e-mailu, uveďte prosím do předmětu zprávy „Žádost o vymazání“ nebo „Žádost o opravu/změnu“. Maximálně se vynasnažíme reagovat co nejdříve na všechny vaše požadavky. V případě pochybností o dodržování Vašich práv nebo Vašich žádostí týkajících se zpracování údajů se můžete na Abbott obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Jak se dozvím o případné aktualizaci předpisů pro ochranu údajů Abbott?
Pokud Abbott změní své pokyny pro ochranu údajů, aktualizovaná verze těchto předpisů bude tyto změny obsahovat a my Vás o změnách budeme informovat aktualizací data účinnosti, které je uvedeno na začátku předpisů. Bez újmy na vašich právech podle platných zákonů si Abbott vyhrazuje právo změnit tyto předpisy pro ochranu údajů, aby došlo k zohlednění technologického pokroku, změn zákonů a předpisů a dobré obchodní praxe.

ref.: TBEK-A44JE5E

Přihlásit se nebo Registrovat